Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De SEO Studio, versie: augustus 2020

Artikel 1. Definities
1.1. De SEO Studio: de eenmanszaak De SEO Studio, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62552872.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De SEO Studio een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ā€˜algemene voorwaardenā€™ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die De SEO Studio voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het uit handen nemen van diverse off- en online activiteiten.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De SEO Studio en klant krachtens welke De SEO Studio de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.christenysaffira.com.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De SEO Studio gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met De SEO Studio of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een dienst dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De SEO Studio en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door De SEO Studio zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Offertes van De SEO Studio zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2. De SEO Studio zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De SEO Studio het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 De SEO Studio behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 40% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens De SEO Studio de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.5. Alle door De SEO Studio gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euroā€™s, exclusief btw, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. De SEO Studio behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. De SEO Studio behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling De SEO Studio verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal De SEO Studio binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. De SEO Studio heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met bijvoorbeeld afbeeldingen en illustraties) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en De SEO Studio zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met De SEO Studio wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien De SEO Studio, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is De SEO Studio gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die De SEO Studio in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door De SEO Studio uitgevoerde werk te vergoeden.


Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor De SEO Studio
5.1. De SEO Studio garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. De SEO Studio spant zich in om de gegevens die De SEO Studio voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient De SEO Studio met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. De SEO Studio is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin De SEO Studio uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is De SEO Studio eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van De SEO Studio en/of overige promotionele uitingen van De SEO Studio.
5.6 De SEO Studio werkt virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met De SEO Studio een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.7. De SEO Studio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en De SEO Studio tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.8. De SEO Studio factureert bij een langdurige samenwerking eenmaal per maand. Bij een kortdurend project dient de klant in 2 vooraf overeengekomen termijnen te betalen. De eerste factuur van 40% geldt als aanbetaling en het restant van 60% wordt bij afronding van de dienst gefactureerd.


Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor de klant, en het herroepingsrecht
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient De SEO Studio te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht De SEO Studio onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar De SEO Studio om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De SEO Studio zijn verstrekt, heeft De SEO Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt De SEO Studio steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door De SEO Studio geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan De SEO Studio binnen 8 dagen na levering van de dienst, doch uiterlijk binnen Ć©Ć©n maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart De SEO Studio Ć©Ć©n jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieƫn te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die De SEO Studio nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is De SEO Studio niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer De SEO Studio inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. De SEO Studio is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en De SEO Studio tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De SEO Studio levert op maat diensten. Deze diensten zijn dan ook uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 7. Levering en levertijd
7.1. De door De SEO Studio te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door De SEO Studio opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door De SEO Studio vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt De SEO Studio niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien De SEO Studio, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door De SEO Studio mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan De SEO Studio beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Wanneer de levering door De SEO Studio onverhoopt vertraging oplevert, zal De SEO Studio dit per e-mail aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van De SEO Studio zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De SEO Studio geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.


Artikel 8. Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door De SEO Studio verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De SEO Studio biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan De SEO Studio.com besluiten haar werkzaamheden ā€œon holdā€ te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan De SEO Studio besluiten de opdracht eenzijdig te beĆ«indigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van ā‚¬ 50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft De SEO Studio voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beƫindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat ermee akkoord dat De SEO Studio elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt De SEO Studio zich het recht om hiervoor meerkosten Ć  ā‚¬2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door De SEO Studio verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan De SEO Studio kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal De SEO Studio een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door De SEO Studio geleverde producten en diensten blijven eigendom van De SEO Studio totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan De SEO Studio zijn voldaan.


Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieĆ«n, fotoā€™s, teksten, websites, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij De SEO Studio tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door De SEO Studio geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van De SEO Studio en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriƫle eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van De SEO Studio.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door De SEO Studio ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van De SEO Studio, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door De SEO Studio geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. De SEO Studio is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van De SEO Studio plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant De SEO Studio vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft De SEO Studio recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Iedere overeenkomst tussen De SEO Studio en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. De SEO Studio kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien De SEO Studio onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is De SEO Studio dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De SEO Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De SEO Studio toegerekend kunnen worden:
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. De SEO Studio sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door De SEO Studio geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van De SEO Studio.
10.5. De SEO Studio is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart De SEO Studio voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van De SEO Studio.
10.7. De SEO Studio is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.


Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht
11.1. De SEO Studio is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. De SEO Studio is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De SEO Studio weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De SEO Studio kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie De SEO Studio een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.


Artikel 12. Duur overeenkomst en beƫindiging
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft De SEO Studio opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beƫindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als De SEO Studio, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan De SEO Studio de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beƫindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met De SEO Studio voortvloeiende verplichting;
klant inbreuk maakt op rechten van derden;
klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van De SEO Studio;
klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; bij terugkerende betalingsproblemen.
De SEO Studio zal wegens deze beƫindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die De SEO Studio vĆ³Ć³r de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. De SEO Studio behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien De SEO Studio overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.


Artikel 13. Conformiteit
13.1. De SEO Studio zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en De SEO Studio in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van De SEO Studio worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van De SEO Studio aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van De SEO Studio.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door De SEO Studio te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van De SEO Studio, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.


Artikel 14. Bijzondere bepalingen domeinnaam registratie
14.1. Indien is overeengekomen dat De SEO Studio voor de klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel.
14.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. De SEO Studio vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van De SEO Studio, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart De SEO Studio tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam De SEO Studio geen bemiddeling heeft verleend.
14.5. Indien de klant De SEO Studio verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant De SEO Studio tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
is content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.


Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De SEO Studio en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor De SEO Studio alleen bindend indien en voor zover deze door De SEO Studio uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien De SEO Studio op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Zowel de klant als De SEO Studio zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien De SEO Studio hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De SEO Studio partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.8. De klant en De SEO Studio zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen De SEO Studio en de klant.